Term and Conditions

ข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงิน (ตัวอย่าง)
ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน นโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งออกใช้บังคับโดยทางเรา และถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับข้อผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว โดยข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อคำสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงินที่กระทำโดยท่านและผู้ขายเท่านั้น

  1. ท่านตกลงที่จะชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่สามารถใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้
  2. ท่านยินยอมที่จะไม่ยกเลิกการชำระเงินในภายหลังเว้นเสียแต่ว่า การสั่งซื้อสินค้าระหว่างท่านและผู้ขายไม่เป็นไปตามข้อตกลง ไม่ได้รับการส่งมอบสินค้า หรือสินค้าที่ท่านได้รับมีลักษณะแตกต่างจากรายละเอียดทีท่านได้รับจากผู้ขายอย่างมีนัยยะสำคัญตามแต่วิจารณญาณของผู้ขาย
  3. ท่านรับทราบถึงระเบียบการขอคืนเงินที่ชำระสำเร็จจะกระทำได้ต่อเมื่อผู้ขายยินยอมและเป็นผู้แจ้งความประสงค์ที่จะทำการคืนเงินเท่านั้น
  4. ท่านรับทราบถึงการคืนเงินทั้งหลายให้ทำผ่านกลไลการชำระเงินเดิมและให้แก่บุคคลที่ทำการชำระเงินนั้น
  5. ท่านรับทราบถึงการไม่รับประกันเงินคืนจะเข้าสู่บัญชีของท่านอย่างตรงต่อเวลา การดำเนินการชำอาจจะใช้เวลาและขึ้นกับแต่ละธนาคาร และ/หรือผู้ให้บริการการชำระเงินที่ดำเนินการคืนเงินนั้น

นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า 

1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงินทุกกรณี ยกเว้น สินค้าชำรุดเสียหายอันเกิดจากการขนส่งและบริษัทฯ และการส่งสินค้าผิดพลาด ระยะเวลาที่ลูกค้าสามารถแจ้งการเปลี่ยน/คืนสินค้าได้ เช่น ภายใน 7 วันนับจากได้รับสินค้า
2.ข้อกำหนดระหว่างการเปลี่ยนสินค้า/คืนเงิน หากสินค้าชนิดเดียวกันไม่มี ขอทำเป็นรายการคืนเงิน หรือเปลี่ยนเป็นสินค้าชนิดอื่นแทนที่มูลค่าเทียบเท่า
3.กรุณาส่งภาพและวิดิโอสินค้าที่มีการชำรุดเสียหายโดยละเอียดมายังช่องทางที่ทำการสั่งซื้อ เมื่อแอดมินได้รับเรื่องแล้วจะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา แล้วติดต่อกลับลูกค้า โดยลูกค้าที่ได้รับอนุมัติให้คืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้า กรุณาเตรียมหลักฐาน ดังนี้
·       สำเนาบัตรประชาชนตัวจริง

·       ส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ พร้อมทั้งใบเสร็จรับเงิน ในสภาพที่สมบูรณ์

4.บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งสำหรับกรณีสินค้าชำรุดเสียหายและกรณีส่งสินค้าผิด
5.ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่/คืนเงิน หลังจากได้รับสินค้าคืนภายใน 7-14 วันทำการ
6.ในกรณีเกิดข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯเป็นที่สิ้นสุด
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy