เงื่อนไขในการใช้บริการ (Term & Condition)

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.BlinkShops.com กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้โดยละเอียด เงื่อนไขในการใช้บริการต่อไปนี้จะใช้บังคับกับการใช้งานและการเข้าถึงแพลตฟอร์มของท่าน (ดังระบุข้างล่าง) และการใช้บริการ

บริษัท ที.ซี. แนลเชอรัล จำกัด (ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ จะขอใช้คำว่า “BlinkShops.com ”) รวมไปถึงบริษัทสาขาและพันธมิตรทางธุรกิจที่นำเสนอการบริการให้กับคุณ (ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ จะขอใช้คำว่า “เว็บไซต์”) ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ เราขอความกรุณาให้คุณได้อ่านข้อตกลงดังต่อไปนี้อย่างละเอียด การที่คุณใช้เว็บไซต์นี้หรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใดๆ ของเว็บไซต์นี้ถือ ว่าคุณยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ โดยรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ BlinkShops.com กำหนดขึ้น

โดยการเข้าถึงแพลตฟอร์ม และ/หรือใช้บริการ ท่านตกลงที่จะผูกพันโดย เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ หากท่านไม่ตกลงด้วยกับ เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ อย่าเข้าใช้ และ/หรือใช้แพลตฟอร์มนี้หรือบริการ/b>

การเข้าถึงและใช้ส่วนที่มีการใช้รหัสป้องกันและ/หรือรักษาความปลอดภัยของแพลตฟอร์ม และ/หรือการใช้บริการจะจำกัดไว้สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีผู้ใช้เท่านั้น ท่านต้องไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้ส่วนดังกล่าวของแพลตฟอร์มนี้ และ/หรือบริการ หรือยังข้อมูลอื่นใดที่มีการป้องกัน โดยไม่ได้รับอนุญาต ผ่านทางช่องทางใด ๆ ที่เราไม่ได้เจตนาเปิดให้ใช้สำหรับการใช้งานโดยเฉพาะของท่าน การฝ่าฝืนข้อกำหนดนี้อาจจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ของประเทศไทย

หากท่านอายุต่ำกว่า 18 ปี : ท่านต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่าน การยอมรับในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้และความตกลงของบุคคลดังกล่าวในการเข้ารับผิดชอบต่อ: (1) การกระทำของท่าน (2) ค่าบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการใดๆ หรือการซื้อสินค้าของท่าน และ (3) การยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ของท่านหากท่านไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่าน ท่านต้องหยุดการใช้งาน/การเข้าใช้ แพลตฟอร์มและการใช้บริการ

1. ข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์

ทาง BlinkShops.com ตั้งใจและจริงใจที่จะทำให้ข้อมูลภายในเว็บไซต์ของเรามีความถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่ทำได้ แต่ทาง BlinkShops.com หรือบริษัทพันธมิตรทางธุรกิจของเรา ไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลและส่วนประกอบภายในเว็บไซต์จะมีความถูกต้องสมบูรณ์เพียงพอ ทาง BlinkShops.com จะไม่รับผิดชอบ สำหรับความผิดพลาด ในข้อมูลต่างๆ รวมไปถึงข้อมูล, เนื้อหามีบุคคลที่สาม หรือรวมไปถึงข้อมูลและการรับประกันที่มีการนำเสนอขึ้นมา ทาง BlinkShops.com ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ หรือยุติการให้บริการได้ทุกเมื่อ ทั้งที่เป็นการถาวรหรือชั่วคราว โดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้ ข้อมูลและองค์ประกอบทุกๆส่วนในเว็บไซด์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคทั่วไปเท่านั้น ไม่มีข้อมูลส่วนหนึ่ง ส่วนใดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้คำแนะนำการวินิจฉัยการให้คำปรึกษา รวมถึงมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยน พึงระลึกไว้ว่าคุณและผู้ติดตามของคุณใช้ข้อมูลที่ประกอบขึ้นในเว็บไซต์ของเราด้วยความเสี่ยงของตัวคุณเอง หากคุณพบข้อผิดพลาดหรือการละเลยเว้นว่างในส่วนใดของเว็บไซต์ของ เรากรุณาแจ้งให้เราทราบ

2. เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

BlinkShops.com เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าสัญลักษณ์และส่วนประกอบอื่น ที่ปรากฏใน ทุกๆ หน้าของเว็บไซต์นี้ (กล่าวโดยรวมคือ“เครื่องหมายการค้า”) ห้ามมิให้ผู้ใดหรือบริษัทใดทำการดัดแปลงจัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งาน ได้ถ่ายโอนลอกเลียนแบบเผยแพร่หรือใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นโดยมิได้รับ ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก BlinkShops.com

3. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ของ BlinkShops.com อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของคุณ BlinkShops.com มิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้องในเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น รวมถึงไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูลจากเว็บไซต์อื่น ท่านอาจต้องพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้นด้วยตนเอง ทางเราขอแนะนำให้คุณอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น ก่อนเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าวและเราไม่อนุญาตให้คุณทำลิงค์จากเว็บไซต์ของตนเองเพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์เหล่านั้นโดยมิได้มีการขออนุญาตจาก BlinkShops.com เป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน กรุณาติดต่อเราหากคุณต้องการทำลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของคุณ

4. การจำกัดความรับผิดชอบและความรับผิดของเรา

การไม่รับรองหรือรับประกัน: บริการ แพลตฟอร์ม และเอกสารข้อมูล ให้บริการในหลักเกณฑ์ “ตามที่เป็น” และ “ตามที่มี” ข้อมูลและ/หรือข้อสนเทศทั้งหลายที่อยู่ในแพลตฟอร์ม บริการ หรือเอกสารข้อมูล ถูกให้ไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลเท่านั้น ไม่มีการรับรองหรือรับประกันอย่างใด ๆ ไม่ว่าโดยปริยาย ชัดแจ้งหรือโดยบทบัญญัติใด ๆ รวมทั้งการรับประกันการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก กรรมสิทธิ์ ความสามารถในการนำไปค้าขายได้ คุณภาพที่เป็นที่พอใจ หรือความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ให้ไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม บริการ หรือเอกสารข้อมูล โดยไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่อผลบังคับของที่กล่าวมาก่อนหน้า เราไม่รับประกัน

BlinkShops.com มีสิทธิอย่างเต็มที่ ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกเมื่อหากความผิดพลาดนั้นเกิดมาจากความผิดพลาดในการพิมพ์หรือความผิดพลาดที่มิได้มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า อันเป็นผลมาจากสินค้าในเว็บไซต์ที่มีการลงรายการไว้ไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการลงราคาผิดหรือลงรายละเอียดที่ผิดเป็นต้น ในกรณีที่รายการสั่งซื้อนั้น เกิดการยกเลิกขึ้นและเราได้รับการชำระเงิน สำหรับคำสั่งซื้อนั้นเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว BlinkShops.com จะทำการคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวนราคาสินค้า

5. การให้ข้อมูลเท็จหรือสร้างความเสียหาย

ห้ามใช้เว็บไซต์ของ BlinkShops.com เพื่อเป็นการส่งหรือประกาศถึงเนื้อหาหรือ ข้อมูลใดๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมายข่มขู่รังควานเจตนาทำลายชื่อเสียงหมิ่น ประมาทหยาบคายคุกคามมุ่งร้ายลามกอนาจารส่อไปในทางเรื่องเพศก้าวร้าวทำให้ผู้อื่นไม่พอใจดูหมิ่นศาสนารวมถึงรูปภาพลามกหรือผิดกฎหมายใดๆ ที่บังคับใช้ด้วย เหตุนี้หากคุณได้ทำการส่งหรือประกาศถึงเนื้อหาหรือข้อความรวมถึงรูปภาพใดๆ ที่กล่าวมาแล้วนั้นและทาง BlinkShops.com หรือบุคคลที่สามใดๆ ก็ตามได้รับความเสียหายอัน เนื่องมาจากเนื้อหาหรือข้อมูลของคุณไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามที คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายรวมถึงหนี้สินค่าเสียหายและรายจ่ายอันเกิด ขึ้นจากการที่ BlinkShops.com หรือบุคคลที่สาม ต้องสูญเสียไป

6. การใช้งานเว็บไซด์

BlinkShops.com มิได้รับรองรับประกันหรือเป็นตัวแทนของข้อมูลเนื้อหาใดๆที่ปรากฏบนหน้า เว็บไซต์ซึ่งอาจนำไปใช้เพื่อขอบเขตทางกฎหมายของประเทศอื่นใด นอกเหนือจากประเทศไทย เมื่อคุณเข้ามาที่เว็บไซต์ของเราถือว่าคุณได้รับรู้และ หมายถึงการแสดงตนต่อ BlinkShops.com แล้วว่าคุณมีสิทธิตามกฎหมายในการทำเช่นนั้นและให้ใช้ข้อมูลเหล่านั้นได้ในเว็บไซต์ของเรา

7. ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์

โปรโมชั่นและเงื่อนไขต่างๆหรือผลตอบแทนอื่นๆของเว็บไซต์ BlinkShops.com ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัท ที.ซี. แนลเชอรัล จำกัด เท่านั้นบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงยกเลิกโปรโมชั่นและเงื่อนไขทั้งเป็นการชั่วคราวหรือถาวรในทุกๆโปรโมชั่นและเงื่อนไขหรือผลตอบแทนอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งสมาชิกล่วงหน้า บริษัท ที.ซี. แนลเชอรัล จำกัด ขอจำกัดเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของแต่ละดีลที่สอดคล้องกับโปรโมชั่นและเงื่อนไขหรือผลตอบแทนอื่นๆ การสมัครเป็นสมาชิก BlinkShops.com ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงของบริษัทฯแล้ว